Jste zde

Přijímací řízení

1. termín přijímacích zkoušek - 16. dubna 2019

náhradní termín – 13. května 2019

2. termín přijímacích zkoušek - 17. dubna 2019

náhradní termín – 14. května 2019


 

Konáme pouze jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Dokumenty:

 

Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Kód a název naší školy je: 79-41-K/81 gymnázium.

Kritéria pro přijímání uchazečů budou zveřejněna zde do konce ledna 2019.

Žáci s SVP přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.