Jste zde

Přijímací řízení

Výsledky přijímacích zkoušek najdete zde.

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek naleznete zde.

___________________________________________________

Dne 25.3.2019 jsme doporučenou poštou odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám. Zákonným zástupcům, kteří mají soukromou datovou schránku, bylo odesláno do datové schránky.

Pokud byste pozvánku poštou neobdrželi do 1. dubna, kontaktujte, prosím, sekretariát školy.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prim gymnázia na školní rok 2019/20 a stanovení kritérií pro přijímání uchazečů

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 č.j. MSMT-3217/2019 ze dne 29. 1. 2019 naleznete zde.

 

1. termín přijímacích zkoušek - 16. dubna 2019

náhradní termín – 13. května 2019

2. termín přijímacích zkoušek - 17. dubna 2019

náhradní termín – 14. května 2019

 


 

Dokumenty:

 

Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Kód a název naší školy je: 79-41-K/81 gymnázium.

Žáci s SVP přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Konáme pouze jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.