Jste zde

12. 3. 2020
Pokyny ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku mimořádných opatření státních orgánů se snažíme vytvořit náhradní způsob vzdělávání dálkovou formou.

Pro žáky 2. stupně ZŠ a gymnázia byla vytvořena na studentském intranetu složka Covid-19 (v levé liště), v níž jsou podsložky pro jednotlivé školy a třídy. V každé třídě se postupně objeví složky pro jednotlivé předměty, v nichž vám budou učitelé průběžně zadávat úkoly k samostudiu a k procvičení. Některé úkoly budou i k odevzdání elektronickou formou. Odevzdané úkoly budou známkovány jako součást hodnocení za 2. pololetí. Složku své třídy pravidelně sledujte.

Žáci 1. stupně budou dostávat zadání elektronicky od svých třídních učitelek.

Protože Mimořádné opatření MZ ČR zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, nemohou se s vámi učitelé scházet. Výuku nebo konzultace lze provádět pouze dálkovými prostředky. Dle dohody s učiteli můžete využít např. Skype, WhatsApp a jiné aplikace nebo komunikovat emailem či Komensem. Zrušeny byly až do odvolání i veškeré plánované školní akce.

Prosím, abyste si uvědomili, že zrušením výuky ve školách nebyly vyhlášeny prázdniny. Naopak tím vzniká velmi složitá situace, která omezuje možnosti řádného vzdělávání a především klade vysoké nároky na osobní odpovědnost a disciplínu. Doporučuji stanovit si plán a denní časový rozvrh samostudia i dalších činností (četba, zájmy, sport) s těžištěm v dopoledních hodinách.

Přeji Vám všem plné zdraví a věřím v brzké shledání ve škole.

V případě změny situace Vás budu informovat.

Tomáš Ledvinka, ředitel školy