Jste zde

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7, je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání  žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Malostranské gymnázium je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. Přijímací řízení do prvního ročníku,
  2. zajištění středního vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:

Malostranské gymnázium, Josefská 7,118 00 Praha1, IČ: 63109662, telefon: +420 257 289 441 e-mail: info@malgym.cz, ID datové schránky: nvuygkw.

Malostranské gymnázium na základě povinnosti uložené jí Obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Igor Prosecký, Malostranské gymnázium, Josefská 7, 118 00, Praha 1, telefon: +420 257 289 441, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: nvuygkw.

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Malostranské gymnázium vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Malostranským gymnáziem a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.