Jste zde

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Jitka Šiklová

Konzultace po dohodě (e-mailem: siklova.jitka@malostranskazs.cz nebo tel.: 257 289 458)

Činnost výchovného poradce:

 • spolupracuje s třídními učiteli
 • pomáhá žákům i rodičům při řešení výchovných problémů
 • žáky 9.třídy průběžně informuje o možnostech dalšího studia na gymnáziích, středních odborných školách i odborných učilištích - více naleznete na www.infoabsolvent.cz
 • pomáhá žákům 5. a 9. tříd při vyplňování přihlášek na střední školy - vede evidenci pro potřebu školy
 • zprostředkovává jednání mezi školou a Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1,2 a 4 , Francouzská 56, Praha 10 (tram. 22,23 stan. Jana Masaryka) - vyšetření žáků s SPU
 • připravuje Individuální vzdělávací plán pro integrované žáky ve spolupráci se speciálním pedagogem a třídními učiteli

 

Speciální pedagog

Mgr. Martina Radonská

Činnost speciálního pedagoga:

 • skupinové a individuální provádění reedukačních cvičení zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace pro rodiče žáků se spec. vzdělávacími potřebami (SVP)
 • konzultace pro žáky se SVP
 • konzultace jsou možné po předchozí dohodě na e-mailové adrese: radonska.martina@malostranskazs.cz

 

Školní psycholog

PhDr. Lucie Skalíková

 • konzultace každou středu, 8:30 - 10:30 v kabinetě výchovného poradenství nebo ve sborovně
 • tel. 777 159 524
 • e-mail: lucie@skalik.cz

 Náplň činnosti školního psychologa:

 1. individuální poradenství pro žáky, učitele a rodiče v oblastech řešení výchovných a vzdělávacích obtíží, volby profesní orientace a řešení osobních obtíží
 2. krizová intervence
 3. spolupráce s vedením školy, s učiteli, s odbornými pracovišti a středisky volného času
 4. vedení agendy práce školního psychologa

Dále mohou být na základě požadavku vedení školy prováděny následující činnosti:

 1. skupinová práce s žáky zaměřená na zlepšování psychosociálního klimatu školní třídy, prevenci sociálně patologických jevů a rozvoj psychosociálních dovedností žáků
 2. přednášková činnost
 3. skupinová práce s učiteli zaměřená na jejich odborný růst a rozvoj psychosociálních dovedností
 4. screeningová šetření zaměřená na diagnostiku psychosociálního klimatu školní třídy