Jste zde

Přijímací řízení

  • V těchto dnech jsou prostřednictvím České pošty rozesílány pozvánky k přijímacím zkouškám. Majitelům datových schránek je posíláme do datové schránky. Následně je zašleme i emailem, pokud byla na přihlášce uvedena emailová adresa. V případě, že neobdržíte pozvánku do 1. června, kontaktujte prosím sekretariát školy.
  • Informujeme všechny uchazeče, že podle rozhodnutí MŠMT přijímací zkoušky na naši školu proběhnou dne 9. června 2020 dle původně stanovených kritérií.
  • Uskuteční se pouze 1 termín zkoušek. Uchazeč bude zkoušku konat ve škole, kterou na přihlášce uvedl jako první v pořadí.
  • V případě, že uchazeč nebude přijat, může zákonný zástupce  do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

Dokumenty k přijímacím zkouškám - květen 2020:


 

31.3. 2020

Milí uchazeči, vážení rodiče

z důvodu lepší informovanosti shrnujeme zásadní plánované změny pro přijímací řízení na školní rok 2020/21 na střední školy.


 

Dokumenty:

 

Návod pro vyplnění přihlášky a informace o elektronických formulářích naleznete zde.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prim gymnázia na školní rok 2020/21 a stanovení kritérií pro přijímání uchazečů

 

Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Kód a název naší školy je: 79-41-K/81 gymnázium.

Žáci s SVP přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Konáme pouze jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.