Jste zde

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do primy 2020/2021 naleznete zde.

 

  • Zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy do středy 24. 6. 2020). Zápisové lístky odevzdávejte v sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:30 do 15 h.
 
  • V případě, že uchazeč nebude přijat, může zákonný zástupce  do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

  • Žádost o nové rozhodnutí doporučujeme podávat pouze v případě, že se uchazeč umístil nejvýše do 150. místa. Na uvolněná místa budou přijímáni uchazeči, kteří podali žádost v pořadí dle umístění v přijímacích zkouškách. Obvyklý počet dodatečně přijímaných uchazečů je 25 – 30.

 

  • Náhradní termín přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se omluvili ze řádného termínu, je v úterý 23. června 2020.

 

Dokumenty k přijímacím zkouškám - květen 2020:


 

31.3. 2020

Milí uchazeči, vážení rodiče

z důvodu lepší informovanosti shrnujeme zásadní plánované změny pro přijímací řízení na školní rok 2020/21 na střední školy.


 

Dokumenty:

 

Návod pro vyplnění přihlášky a informace o elektronických formulářích naleznete zde.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prim gymnázia na školní rok 2020/21 a stanovení kritérií pro přijímání uchazečů

 

Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Kód a název naší školy je: 79-41-K/81 gymnázium.

Žáci s SVP přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Konáme pouze jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.